Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Activity

  • Choi Anthony posted an update 2 months, 2 weeks ago

    Nam Trung n?i ti?ng không ch? v?i vai trò là chuyên gia trang ?i?m hàng ??u Vi?t Nam mà anh còn là ngh? trang ?i?m , nhà t? v?n s?c ??p cho nh?ng t?p chí th?i trang, ch??ng trình th?i trang n?i ti?ng danh giá. V?i s? s?c s?o, sáng t?o trong t? duy và tính chuyên môn cao, Nam Trung ?ã nhi?u l?n ???c giao tr?ng trách "c?m cân n?y m?c" ? nhi?u mùa Vietnam’s Next Top Model. G?n ?ây nh?t, Nam Trung còn tr? thành host c?a ch??ng trình truy?n hình th?c t? The Face Vietnam 2018 và t?o ???c ?n t??ng ??c bi?t trong lòng khán gi?.

    Tuy là ng??i khó tính nh?ng khó ai có th? ph? nh?n s? nhi?t huy?t và t?n tâm trong công vi?c c?a Nam Trung, và c?ng không th? không quên "kho" bi?u c?m ?n t??ng – ?i?u ?ã tr? thành th??ng hi?u c?a Nam Trung t?i các mùa gi?i Vietnam’s Next Top Model. Tr? l?i Vietnam’s Next Top Model 2019, Nam Trung không ch? ti?p t?c làm giám kh?o chính mà còn ti?p t?c ??m nh?n vai trò là Giám ??c sáng t?o cho mùa gi?i n?m nay ch? ?? "Be Unique – Hãy là duy nh?t".

    Quay tr? l?i h?c trang ?i?m ’s Next Top Model mùa th? 9, Giám kh?o – Giám ??c sáng t?o Nam Trung chia s?: "Tôi th?c s? ?ánh giá cao v? s? thành công c?a ch??ng trình c?ng nh? c? h?i mà ch??ng trình ?ã m? ra cho các thí sinh. h?c trang ?i?m tr? l?i v?i mùa Vietnam’s Next Top Model l?n này, tôi c?m th?y hào h?ng vì v?i ch? ?? "Be Unique – Hãy là duy nh?t", mùa gi?i n?m nay s? quy t? các thí sinh ??c bi?t. V?i vai trò là Giám ??c Sáng t?o, tôi s? cùng ch??ng trình làm nên m?t t?m cao m?i trong làng ng??i m?u Vi?t Nam".

    Next Top Model, Chuyên gia trang ?i?m Nam Trung, ch??ng trình th?i trang, ch??ng trình truy?n hình th?c t?

Back to top

Share Page

Close