Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Activity

 • Nguy?n D?ng posted an update 6 months, 1 week ago

  C?t thép và các yêu c?u c? b?n trong thi?t k? thi công b? b?i chuyên nghi?p

  Trong công nghi?p có r?t nhi?u lo?i th?p nh?ng không ph?i t?t c? ??u dùng ???c cho thi?t k? k?t c?u bê tông c?t thép khi móng cho ?áy và thành h? b?i. C?t thép trong k?t c?u thi?t k? h? b?i th??ng ???c dùng là thép than và thép h?p kim. M?i lo?i có ??c tr?ng v? c??ng ?? và bi?n d?ng riêng. ?ó là thép tròn v? tr?n và thép tròn có g? ?? t?ng ?? dính và ma sát gi?a c?t thép và bê tông. C??ng ?? c?a thép ph? thu?c vào thành ph?n hóa h?c nh?: Các bon, m?ng gan, titan và các ch?t khác nó tác ??ng không nh? ??n b?ng Báo giá thi công h? b?i t?ng th? mà ch? ??u t? s? nhìn th?y tr??c khi l?a ch?n các thành ph?n thép cho d? án c?a t?ng ??a ?i?m.

  Ngoài ra còn có thép c??ng ?? cao, dùng cho k?t c?u bê tông ?ng su?t tr??c. ?ó c?ng là các lo?i thép h?p kim th?p và có thành ph?n các bon t??ng ??i th?p (ddeens,2%) và các lo?i thép có ch?a titan. Trong k?t c?u ?áy h? b?i di?n tích l?n hay b? b?i công c?ng có áp l?c n??c l?n th??ng dùng s?i ho?c bó c?t thép c??ng ?? cao ???ng kính m?i thanh t? 3-8mm có c??ng ?? t? 1500-1.800N/mm2 và các thanh thép ???ng kính l?n h?n n?u t?ng theo th? tích n??c b? b?i lên cao.

  Gia công c?t thép th??ng cho b? b?i có di?n tích t? nh? ??n l?n

  C?t thép ch? t?o trong nhà máy có nhi?u lo?i ???ng kính khác nhau. C?t thép ???ng kính nh? t? 6-8mm ???c cu?n thành cu?n, khi s? d?ng ph?i du?i th?ng. C?t thép ???ng kính t? 10 phi tr? lên th??ng là các thanh th?ng, chi?u dài t? 6-12m. Tr??ng h?p c?n thi?t có th? ??t hàng nh?p các thanh c?t thép dài h?n t?i 18m. Tr??c khi s? d?ng, c?t thép c?n ki?m tra c??ng ?? ch?u kéo, ch?u u?n cho m?i lô 20 t?n. M?i lô l?y 3 m?u ki?m tra u?n, 3 m?u ki?m tra kéo và 3 m?u ki?m tra hàn.

  C?t thép s?i c??ng ?? cao cán ngu?i có ???ng kính t? 2-8m ???c cu?n l?i nên chi?u dài t??ng ??i l?n (th??ng không nh? h?n 300m). ???ng kính cu?n thép l?n h?n 1200mm cho thép s?i có ???ng kính nh? h?n 9mm và l?n h?n 2000mm v?i thép s?i có ???ng kính t? 12-15mm.    T?i Seapoolvn tr??c khi s? d?ng Ceo Nguy?n D?ng c?n d?n ph?i ki?m tra nhãn hi?u có ghi ch? tiêu c? lý c?a thép và ch? dùng cho công trình xây d?ng b? b?i khi ?ã thí nghi?m b?o ??m ch? tiêu c? lý theo yêu c?u c?a b?n v? thi?t k? k?t c?u ban ??u c?a h? b?i.

  Trong các công trình xây d?ng b? b?i l?n, nh? h? b?i h?i quân ? Qu?n Bình Th?nh, h? b?i vô c?c ? v?ng tàu, hay h? b?i y?t kiêu ? Th? nghè thì c?ng hay dùng các lo?i cáp th??ng ph?m có c?u t?o và kích c? khác nhau làm c?t thép ?ng su?t tr??c.

  Các lo?i thép c??ng ?? cao c?ng ph?i l?y m?u ?? ki?m tra kéo và u?n. Riêng v?i các bó cáp c?n ki?m tra khuy?t t?t bên ngoài và thí nghi?m kéo ??t c? bó và t?ng s?i. Tr??ng h?p ki?m tra không ??t ch? tiêu, c?t thép ?ó không ???c s? d?ng trong m?c ?ích t?i công tr??ng.

  Trong thi công thi?t k? cho h? b?i ph?i h?t s?c chú ý tránh dùng nh?m l?n kích c? ch?ng lo?i thép, cho nên trong kho ch?a c?t thép ???c x?p lo?i theo ch? tiêu c? lý và theo ???ng kính vì nó ?nh h??ng khá nhi?u ??n ch?t l??ng công trình và
  xây b? b?i h?t bao nhiêu ti?n. Các giá x?p ch?a c?t thép ???c ??t trong kho có mái che m?a n?ng ?? ch?ng g?. Thép c??ng ?? cao không ???c ch?ng g? b?ng cách bôi m? thì ph?i ?? trong kho th?t kho ráo. Tr??c khi s? d?ng, t?t c? các c?t thép ??u ph?i ???c t?y s?ch g?, b?ng bàn ch?i s?t ho?c kéo ?i kéo l?i trong cát. Hi?u qu? h?n c? là s? d?ng máy phun cát. V?i c?t thép dính d?u m? ph?i dùng xà phòng ho?c dung d?ch ki?m và n??c nóng ?? r?a s?ch. Tuy?t ??i không dùng axit ?? t?y r?a.

  Gia công c?t thép ? nhà máy ho?c ? công tr??ng l?n th??ng áp d?ng ph??ng pháp dây chuy?n: N?n th?ng, c?t, u?n và hàn…Các máy móc c?n thi?t ?? gia công c?t thép g?m các thi?t b? kéo th?ng, n?n th?ng, làm s?ch, c?t, u?n, hàn, ch? t?o l??i và bó c?t thép tr??c khi ti?n hành bu?c thép ?? t?o ?à d?m, làm móng cho b? b?i có di?n tích l?n h?n.

  Ván khuôn và nh?ng yêu c?u c? b?n trong t?o d?ng c?t pha ?? bê tông ?áy và thành h? b?i

  Ván khuôn không th? thi?u ???c trong xây d?ng k?t c?u bê tông và bê tông c?t thép thi công b? b?i. Tùy theo lo?i hình và s? l??ng k?t c?u, lo?i v?t li?u ván khuôn mà có các lo?i ván khuôn khác nhau, b?ng các lo?i v?t li?u khác nhau nh?m m?c ?ich t?o d?ng ???c các c?t pha ?? bê tông chu?n và kín nh?t. Ván khuôn có th? làm b?ng g?, thép, g? thép k?t h?p, và g?n ?ây còn dùng c? ván khuôn b?ng ch?t d?o. Trong nhà máy s?n xu?t c?u ki?n bê tông ?úc s?n th??ng dùng ván khuôn thép vì s? d?ng ???c nhi?u l?n. Trên công tr??ng, có th? dùng ván khuôn g? ho?c g? thép k?t h?p. ?? b?o ??m kích th??c c?a k?t c?u ?? ra, ván khuôn c?n có nh?ng yêu c?u c? b?n sau:

  Ph?i b?o ??m hình dáng, kích th??c c?a k?t c?u theo thi?t k? b? b?i ban ??u. B?o ??m v? c??ng ??, ?? c?ng, ?? ?n ??nh trong m?i giai ?o?n ch? t?o c?u ki?n. Ph?i b?o ??m ch? t?o, l?p ráp, tháo d? m?t cách d? dàng và s? d?ng ???c nhi?u l?n ?? gi?m b?t chi phí. Ván khuôn ph?i ph?ng, m?t ti?p xúc v?i bê tông ph?i nh?n ?? m?t ngoài bê tông nh?n sau khi tháo ván khuôn. M?i n?i ho?c khe n?i ván khuôn ph?i sít ?? tránh ch?y v?a xi m?ng gây r? t? ong trong bê tông ?áy thành.

  Công ty thi?t k? xây d?ng thi công h? b?i Seapoolvn

  seapoolvn chuyên thi?t k? xây d?ng h? b?i và phân ph?i thi?t b?, cung c?p v?t li?u thi công b? b?i chuyên nghi?p. ??i v?i các c? s? kinh doanh d?ch v? ngh? d??ng, hay gia ?ình thì h? b?i là m?t công trình không th? thi?u ?? thu hút và níu chân khách hàng. Thi?t k? h? b?i kinh doanh ph?i ?áp ?ng ???c tiêu chí th?m m? cao và s? h?u ??y ?? các ti?n ích c?n thi?t. Seapoolvn là ??n v? ho?t ??ng lâu n?m trong ngành thi?t k? và thi công b? b?i ?ã th?c hi?n r?t nhi?u d? án l?n nh? trên toàn qu?c. Trong ?ó, d?ch v? thi?t k? h? b?i kinh doanh luôn là m?t th? m?nh c?a Seapoolvn nh? ??i ng? ki?n trúc s? tài n?ng và tâm huy?t. ??c bi?t, thi?t k? b? b?i vô c?c là m?t xu h??ng r?t ???c các nhà ??u t? ?a chu?ng. ?ây là m?t thi?t k? hi?n ??i mang ??n cho ng??i s? d?ng m?t t?m nhìn r?ng và b?i c?nh chân th?c nh? ?ang ???c tr?i nghi?m ? m?t vùng bi?n t? nhiên

  ??a ch?: 78 Hà Huy Giáp, ph??ng Th?nh L?c, Qu?n 12, Tphcm

  ?i?n tho?i: 0902 755 689 (Ceo Nguy?n D?ng)

  Website: seapoolvn.blogspot.com/

Back to top

Share Page

Close