Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Activity

 • Nguy?n D?ng posted an update 2 months ago

  Các h? s? k? thu?t công trình t?i công ty h? b?i SEAPOOLVN khi th?c hi?n d? án m?i.

  Sau khi các chuyên gia k? thu?t v? thi?t b? b? b?i, các ki?n trúc s? và k? s? cùng nhà qu?n lý xây d?ng chuyên nghi?p ?ã hoàn toàn quen thu?c v?i m?i ??a ph??ng n?i ??a ?i?m c?n xây h? b?i, sau khi ?ã hoàn thành xong b?n ti?n ?? thi?t k? s? b? và d? toán giá thành s? b?, Ceo Nguy?n D?ng có th? xác ??nh ???c các h? s? công trình thích h?p v?i ph?m vi chi ti?t h?p lý. Hai nhân t? quan tr?ng trong s? nh?ng nhân t? có th? ?nh h??ng t?i quá trình này là Kinh t? xây d?ng h? b?i và các ràng bu?c v? b?n v? thi?t k? mà ch? ??u t? d? án yêu c?u ban ??u.

  Làm h? s? d? toán chi phí báo giá chi ti?t ph?n xây d?ng l?p ??t thi?t b? b? b?i tr?n gói

  Xây d?ng các h? s? ??u th?u là m?t trong nh?ng ?óng góp quan tr?ng nh?t c?a ng??i qu?n lý xây d?ng chuyên nghi?p v? h? b?i. Ph?m vi c?a các h? s? ??u th?u v? l?nh v?c xây b? b?i này c?n ph?i ???c thi?t k? có m?t t?m c? ?? mang l?i hi?u qu? kinh t? cao và v?a ph?i ?áp ?ng yêu c?u v? ki?n trúc th?m m? t?i ?a cho ph?i c?nh toàn khu v?c nh?t nh? tránh ???c các nhà th?u và th?u ph? trung gian không c?n thi?t và ?? t?n d?ng ???c k? n?ng ph?i h?p c?a nhi?u nhà th?u và t?ng th?u khác nhau trong khu v?c.

  Các ràng bu?c v? b?n v? thi?t k? ki?n trúc và k?t c?u công trình h? b?i

  Các h? s? c?n ph?i ???c quy ??nh ph?m vi ?? h?p v?i ti?n ?? thi?t k? h?p lý khi s? hoàn thành công trình thi công b? b?i s?m nh?t là m?t y?u t? quan tr?ng. Các ràng bu?c v? thi?t k? s? làm s?a ??i n?i dung c?a các h? s? ??u th?u ?? cân b?ng v?i các m?c tiêu t?ng th?. M?t ch??ng trình thi công phân giai ?o?n ??t ???c k?t qu? t?t s? ph? thu?c hoàn toàn vào s? th?n tr?ng và khéo léo trong vi?c xác ??nh các h? s? công trình c?a các k? s? giám sát nh?m cân b?ng các suy xét v? kinh t?, khi phát sinh thêm các h? h?ng c?a thi?t b? h? b?i, chi phí nhân công do b? thay th? gián ?o?n, các báo giá r? h?n t? ??i th? c?nh tranh b?i các d?ng c? l?p ??t ?i kèm nh? ?èn h? b?i, máy gia nhi?t, h? th?ng l?c nh?p kh?u, các ph? ki?n khác nh? c?u thang b? b?i lên xu?ng, các d?ng c? v? sinh h? b?i…cùng nhi?u các ch??ng trình khuy?n mãi gi?m giá ?i kèm làm cho các nhà qu?n lý xây d?ng b? b?i ph?i suy ngh? r?ng c?n ph?i hoàn thành xong d? án ?? mang l?i l?i ích toàn c?c l?n nh?t cho ch? công trình này.

  L?p k? ho?ch thi công h? b?i m?t cách chuyên nghi?p nh?t.

  ? công ty h? b?i Seapoolvn luôn nh?n m?nh các y?u t? trong l?p k? ho?ch thi công trong khi ho?c tr??c giai ?o?n thi?t k? chi ti?t s? bao g?m m?t bi?u ?? v? t? ch?c, l?ch trình b? trí cán b? cho d? án, các yêu c?u v? ph??ng ti?n c?a ng??i qu?n lý thi công, tuy?n ch?n cán booj và phân ??nh trách nhi?m c?a m?i ng??i trong t?ng khâu, ví d?: Ki?n trúc s? tr??ng h? ph?i ??m nh?n vai trò v? tính th?m m? cao c?a h? b?i trong không gian ph?i c?nh mà ch? công trình ?ã giao t? ??u,  K? s? thi?t k? b?n v? k?t c?u thì d?a trên nh?ng mô ph?ng ban ??u c?a Ki?n trúc s? ?? lên d? toán k?t c?u v? chi phí V?t li?u xây d?ng, nhân công và các v?n ?? phát sinh khác, Ng??i giám sát thi công thì h? ch?u trách nhi?m v? tính chính xác c?a quá trình xây d?ng theo b?n v? thi?t k? ?ã ???c thông qua, nh? t? l? s?t, thép, xi m?ng các v? trí ??u n?i ?ng d?n v? h? th?ng thi?t b? l?c h? b?i, v? trí ??t skimmer, v? trí t?o máng trán h? b?i, các ???ng ?i?n ??t trong bê tông b? trí ??t ?úng v? trí, kh? n?ng ch?ng th?m c?a công trình và giai ?o?n ?p g?ch lát hoàn thi?n, còn ??i v?i các k? thu?t viên l?p ??t h? th?ng máy l?c b? b?i m?t cách uy tín nh?t là h? ph?i ch?u trách nhi?m v? k? thu?t l?p ??t, ki?m ch?ng v? ngu?n g?c xu?t x? c?a thi?t b? này, vi?c ??u n?i, l?p ghép các b? ph?n l?i v?i nhau thành m?t th? th?ng nh?t ?? ho?t ??ng thông su?t, nh?m ??m b?o khi v?n hành s? d?ng x?y ra m?t cách an toàn tuy?t ??i nh?t.

  M?t d? toán giá thành b? b?i ??y ?? dùng làm ngân sách c?a ng??i qu?n lý có th? tính ???c ra m?t cách d? dàng n?u nh? vi?c l?p k? ho?ch ban ?àu là ?úng ??n h?p lý và sát v?i th?c t? công trình h? b?i theo di?n tích c?n làm.

  Các ph??ng ti?n t?m th?i trong thi công h? b?i ? nh?ng t?nh thành khác nhau

  Tr??c khi tri?n khai m?t d? án h? b?i ? nh?ng t?nh thành khác nhau ngoài Tphcm, Bình D??ng thì Ceo Nguy?n D?ng luôn tâm ni?m ph?i có nh?ng ph??ng ti?n t?m th?i t?i m?i v? trí ??a lý ?ó th?c hi?n thay th? cho nh?ng khâu trung gian mà t?i kho c?a công ty không th? ??a t?i hi?n tr??ng ho?c ph?i ch? ??i khi v?n chuy?n máy móc thi?t b?, nh?m ph?c v? không gián ?o?n cho quá trình xây d?ng theo ?úng ti?n ?? ?ã ?? ra trong h?p ??ng giao k?t.

  M?t khâu quan tr?ng trong vi?c l?p k? ho?ch thi công là phân tích ph??ng ti?n ph?c v? t?m th?i và các yêu c?u v? nh?ng ?i?u ki?n chung cho d? án. Các ph??ng ti?n t?m th?i có th? do bên ch? ??u t? cung c?p ho?c g?n vào trong các h? s? h?p ??ng, ho?c thu nh?n ???c t? các ngu?n khác tùy theo tình hình th?c t? ? ??a ph??ng và các ?i?u ki?n trên công tr??ng b? b?i c?n ???c làm m?t cách bài b?n. Các ph??ng ti?n t?m th?i trong xây d?ng h? b?i ?ó là: nhân công v?n chuy?n xà b?n, xe xúc, ?ào ??t chuyên nghi?p, các c?a hàng s?t thép, c?a hàng ?i?n n??c ?? l?p ??t ?ng n??c. Nh?ng hóa ??n c?a ph??ng ti?n thay th? ?ó có th? do ch? ??u t? thành toán tr? d?n vào h?p ??ng ho?c c?ng có th? yêu c?u bên th?u cung c?p các ph??ng ti?n riêng c?a h?. M?t ph?n n?a th?y rõ gi?i pháp t?t nh?t ph? thu?c ch?t ch? vào s? th?u hi?u tình hình khu v?c c?a ng??i qu?n lý xây d?ng chuyên nghi?p v? h? b?i là h?t s?c quan tr?ng.

  Công ty thi?t k? xây d?ng thi công h? b?i Seapoolvn

  ??a ch?: 78 Hà Huy Giáp, ph??ng Th?nh L?c, Qu?n 12, Tphcm

  ?i?n tho?i: 0902 755 689 (Ceo Nguy?n D?ng)

  Xem chi ti?t: docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw

Back to top

Share Page

Close